Dozen White Roses

B13

A dozen beautifully scented white roses with aromatic eucalyptus, consisting of:

12 x white roses 

Eucalyptus

BuyBack

Dozen White Roses

Dozen White Roses

Click image to enlarge